Latest News

عمل جراحی حفظ پستان

هدف از عمل جراحی حفظ پستان، به حداقل رساندن اثرات روانی و هم‌چنین داشتن بهترین نتیجه از لحاظ ظاهر پستان برای یک زن می‌باشد؛ با توجّه به این که تمام سلول‌های سرطانی برداشته می‎شوند. اگر چه ظاهر پستان آنها ممکن است دقیقاً مانند قبل از عمل جراحی به نظر نرسد […]

عمل جراحی

عمل جراحی رایج‌ترین درمان سرطان پستان است امّا جراح تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع جراحی را بر اساس اندازه، محل قرار گرفتن تومور در پستان و این که آیا سرطان به سایر نقاط بدن گسترش داشته است، پایه‌ریزی می‌کند. این فصل به شرح انواع مختلف عمل جراحی و عوارض جانبی احتمالی […]

آزمون های بالینی ادامه3

آزمون‌ها باید به‌ خوبی برنامه‌ریزی شوند و بیماران نیز جهت شرکت در این آزمون‌ها باید رضایت کامل داشته باشند و مهم است که قبل از اجرای آنها، اطلاعات جامع و روشنی در زمینه‌های مختلف از قبیل عوارض جانبی احتمالی و هم‌چنین دستیابی به آرمانی بزرگ در خصوص پیشرفت دانش پزشکی […]

آزمون های بالینی ادامه2

یک گروه تحت درمان استاندارد فعلی قرار می‌گیرد که موسوم به گروه کنترل یا شاهد می‎باشد و برای گروه دیگر درمان جدید اجرا می‌شود. چنان‎چه گروه سومی نیز در نظر گرفته شده باشد، برای آنها دارونما (درمان ساختگی است که دقیقاً مانند درمان جدید می‎باشد امّا هیچ اثری بر بدن […]